شیوه نامه تنظیم مطالب پایان نامه

 

 

تذکر: شیوه نامه فوق حاصل تلفیق شیوه نامه تدوین پایان نامه رشته جغرافیا و شیوه نامه کلی دانشگاه بیرجند است که برای سایر رشته های دانشکده نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.