مراسم روز درختکاری به اهتمام انجمن علمی جغرافیا در روز دوشنبه 1394/12/17 با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، استادان رشته های مختلف دانشکده، کارکنان و دانشجویان علاقمند برگزار شد.