برگزاری کارگاه سندخوانی با تکیه بر اسناد وقفی

"کارگاه سندخوانی با تکیه بر اسناد وقفی" در روزهای شنبه 1394/12/8 و شنبه 1394/12/15 توسط هسته کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان جنوبی، برگزار شد. در این کارگاه که 15 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های تاریخ و جغرافیا حضور داشتند، آقای دکتر مفید شاطری از اساتید رشته جغرافیا که در زمینه سندخوانی اسناد وقفی صاحب تجربه می باشند، موارد مختلف مربوط به نحوه بازخوانی اسناد وقفی را بیان نمودند. در ادمه کارگاه نیز شرکت کنندگان با نمونه هایی از اسناد و شیوه قرائت آنها آشنا شدند.