دیدار هیأت رئیسه دانشگاه بامیان افغانستان

با شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

در این دیدار که رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی، روسای دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه بامیان حضور داشتند در خصوص همکاری های مشترک علمی و پژوهشی بین گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند و دانشگاه بامیان بحث و تبادل نظر به عمل آمد. طرفین بر استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها در حوزه های زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا تأکید کردند.