مریم حسینایی سایت کامپیوتر دانشکده
تصویر
05632202301-244
طبقه دوم دانشکده

الهام پایانی آرشیو زبان انگلیسی
تصویر
05632202301-508
طبقه دوم دانشکده

الهام پایانی آزمایشگاه زبان انگلیسی
تصویر
05632202301-506
طبقه دوم دانشکده

راضیه آرزومندان کارگاه GIS و سنجش از دور
تصویر
05632202301-488
ضلع غربی دانشکده-طبقه اول-ابتدای سالن

راضیه آرزومندان آزمایشگاه جغرافیا
تصویر
05632202301-488
ضلع غربی دانشکده-طبقه اول-ابتدای سالن