مهندس مریم حسینایی سایت کامپیوتر دانشکده
تصویر
05632202301-224
طبقه دوم دانشکده- انتهای بخش اداری

الهام پایانی آزمایشگاه زبان انگلیسی
تصویر
05632202301-506
طبقه دوم دانشکده

راضیه آرزومندان GIS کارگاه
تصویر
05632202301-488
ضلع غربی دانشکده-طبقه اول-ابتدای سالن

راضیه آرزومندان آزمایشگاه جغرافیا
تصویر
05632202301-488
ضلع غربی دانشکده-طبقه اول-ابتدای سالن