اساتید راهنمای کارشناسی
ورودی 91  ادبیات انگلیسی  خانم فریده فرهادی
 ورودی 92 مترجمی    آقای دکتر حسن امامی
ورودی 93 ادبیات انگلیسی          خانم دکتر کتایون زارع طوسی
 ورودی 93 مترجمی     آقای دکتر حسین نویدی نیا
ورودی 94 ادبیات انگلیسی  
ورودی 94 مترجمی  
 اساتید راهنمای کارشناسی ارشد 
 ورودی 92 مترجمی   آقای دکتر حسن امامی
 ورودی 92 زبان شناسی  آقای دکتر  قریشی
 ورودی 93 مترجمی  آقای دکتر محسن مبارکی
 ورودی 93 زبان شناسی  آقای دکتر جلیل اله فاروقی
 ورودی 94 مترجمی  
ورودی 94 زبان شناسی