اساتید راهنمای کارشناسی
ورودی 93 مترجمی   آقای دکتر حسین نویدی نیا
ورودی 94 ادبیات انگلیسی  
ورودی 94 مترجمی  
 ورودی 95 ادبیات انگلیسی  
 ورودی 95 مترجمی  
 ورودی 96 ادبیات انگلیسی  
ورودی 96 مترجمی  
 اساتید راهنمای کارشناسی ارشد 
ورودی 94 مترجمی  
ورودی 94 زبان شناسی