اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی 
 ورودی 91       آقای دکتر ابراهیم محمدی
 ورودی 92      آقای دکتر حامد نوروزی
 ورودی 93    خانم دکتر کلثوم قربانی جویباری
ورودی 94 آقای عباس واعظ زاده

 

 اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 
 ورودی 92   آقای دکتر سید مهدی رحیمی
 ورودی 93     قای دکتر مراد علی واعظی
 ورودی 94   آقای دکتر محمد بهنام فر

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات عرب
ورودی 92  آقای دکتر عبدالرحیم حقدادی
ورودی 93  آقای دکتر محمدرضا عزیزی
ورودی 94  آقای دکتر احمد لامعی

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات  تطبیقی
ورودی 92    آقای دکتر محمدرضا عزیزی
ورودی 93 خانم دکتر زینب نوروزی
ورودی 94  آقای دکتر علی اکبر محمدی