اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی 
ورودی 93  خانم دکتر کلثوم قربانی جویباری
ورودی 94 آقای عباس واعظ زاده
ورودی 95  
ورودی 96 آقای دکتر حامد نوروزی

 

 اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 
ورودی 94 آقای دکتر محمد بهنام فر
ورودی 95  
ورودی 96  

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات عرب
ورودی 94 آقای دکتر احمد لامعی
ورودی 95  
ورودی 96  

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات  تطبیقی
ورودی 94 آقای دکتر علی اکبر محمدی
ورودی 95  
ورودی 96