اساتید راهنمای مقطع کارشناسی
ورودی 92 خانم دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
ورودی 93 آقای دکتر محمد حسن الهی زاده
ورودی 94  

 

اساتید راهنمای مقطع کارشناسی ارشد
ورودی 92 آقای دکتر محمد حسن الهی زاده
ورودی 93 آقای دکتر علی یحیایی
ورودی 94