اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی  
ورودی 94 آقای دکتر علیرضا اسلام

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
ورودی 92 آقای دکتر سید حسن قالیبافان
ورودی 93 آقای دکتر علیرضا اسلام
ورودی 94 آقای دکتر سید حسن قالیبافان