اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی  
ورودی 94 آقای دکتر علیرضا اسلام
ورودی 95  
ووردی 96  آقای دکتر سید حسن قالیبافان

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
ورودی 94 آقای دکتر سید حسن قالیبافان
ورودی 95  
ورودی 96