اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی
ورودی 92 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی   آقای دکتر مرتضی اسمعیل نژاد
ورودی 93 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی    آقای دکتر محمود فال سلیمان
ورودی 94 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     آقای دکتر محمد اسکندری ثانی
ورودی 94 جغرافیا و برنامه ریزی شهری آقای دکتر محمد اسکندری ثانی

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مدیریت توسعه پایدار)
ورودی 93 آقای دکتر مفیدشاطری
ورودی 94 آقای دکتر جواد میکانیکی

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی
ورودی 92 آقای دکتر عمران راستی
ورودی 93 آقای دکتر عمران راستی
ورودی 94 آقای دکتر وحید کیانی