اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی
ورودی 93 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی   آقای دکتر محمود فال سلیمان
ورودی 94 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی    آقای دکتر محمد اسکندری ثانی
ورودی 94 جغرافیا و برنامه ریزی شهری آقای دکتر محمد اسکندری ثانی
ورودی 95 جغرافیا  آقای دکتر مرتضی اسمعیل نژاد
ورودی 96 جغرافیا  آقای دکتر وحید کیانی

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ورودی 94 آقای دکتر جواد میکانیکی
ورودی 95  آقای دکتر مفید شاطری
ورودی 96  آقای دکتر مفید شاطری

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی
ورودی 94 آقای دکتر وحید کیانی
ورودی 95  آقای دکتر عمران راستی
ورودی 96  آقای دکتر عمران راستی

 

اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی
ورودی 96 آقای دکتر مرتضی اسمعیل نژاد