اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی
ورودی 91  آقای پیمان زنگنه
ورودی 92 خانم دکتر سمیه حمیدی
ورودی 93 آقای دکتر حسین فرزانه پور
ورودی 94  آقای مسلم خسروی

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
ورودی 93 آقای دکتر حسین فرزانه پور
ورودی 94   آقای دکتر احمد بخشی