اساتید راهنمای دانشجویان  کارشناسی
ورودی 91    آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 92 آقای دکتر محمد هادی شهاب
ورودی 93 آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 94 آقای دکتر محمد هادی شهاب 

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
رودی 92 آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 93    آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 94  آقای دکتر محمد هادی شهاب

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد نهج البلاغه
ورودی 92 آقای دکتر محمد هادی شهاب
ورودی 93    آقای دکتر محمد هادی شهاب
ورودی 94  آقای دکتر محمد حسین زنجیری