اساتید راهنمای دانشجویان  کارشناسی
ورودی 93 آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 94 آقای دکتر محمد هادی شهاب
ورودی 95  
ورودی 96  آقای دکنر محمد هادی شهاب

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
ورودی 94 آقای دکتر محمد هادی شهاب
ورودی 95  
ورودی 96  

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد نهج البلاغه
ورودی 94 آقای دکتر محمد حسین زنجیری
ورودی 95  
ورودی 96