تحصیلات تکمیلی

IMAGE

12 خرداد 95

کاربرگ های تحصیلات تکمیلی

کاربرگ های کارشناسی ارشد   کاربرگ های دکتری

IMAGE

12 خرداد 95

نگاشت نامه کارشناسی ارشد جغرافیا

    شیوه نامه تنظیم مطالب پایان نامه     تذکر: شیوه نامه فوق حاصل تلفیق شیوه نامه تدوین پایان نامه رشته جغرافیا و شیوه نامه کلی...

IMAGE

12 خرداد 95

گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد

گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد

IMAGE

12 خرداد 95

شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مترجمی زبان انگلیسی

شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مترجمی زبان انگلیسی

IMAGE

25 خرداد 95

فهرست پایان نامه های ارشد - زبان انگلیسی

  فهرست پایان نامه های ارشد مترجمی     فهرست پایان نامه های ارشد زبانشناسی

IMAGE

05 مهر 96

فرم پیوست گزارش سه ماهه

    فرم پیوست گزارش سه ماهه  

IMAGE

16 آبان 96

نگاشت نامه کارشناسی ارشد

    نگاشت نامه کارشناسی ارشد

IMAGE

16 آبان 96

نگاشت نامه دکتری

      نگاشت نامه دکتری