تحصیلات تکمیلی

IMAGE

12 خرداد 95

کاربرگ های تحصیلات تکمیلی

کاربرگ های تحصیلات تکمیلی

IMAGE

12 خرداد 95

شیوه نامه تنظیم مطالب پایان نامه

شیوه نامه تنظیم مطالب پایان نامه

12 خرداد 95

گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد

گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد

12 خرداد 95

شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مترجمی زبان انگلیسی

شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مترجمی زبان انگلیسی

12 خرداد 95

شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد-رشته زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی

شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد-رشته زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی

12 خرداد 95

شیوه نامه تدوین پایان نامه - گروه جغرافیا

شیوه نامه تدوین پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا شیوه نامه تدوین پایان نامه مقطع کارشناسی رشته جغرافیا

25 خرداد 95

فهرست پایان نامه های ارشد - زبان انگلیسی

فهرست پایان نامه های ارشد مترجمی فهرست پایان نامه های ارشد زبانشناسی

IMAGE

25 مهر 95

مسابقه مقاله نویسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد   معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان جنوبی برگزار می...