رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار دکتر جواد میکانیکی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mikaniki این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم
056-32202120 05632202301-376

معاون آموزشی دانشکده
استادیار دکتر مفید شاطری
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/shateri این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم
056-32202120 05632202301-604

مسئول امور پژوهشی دانشکده
دانشیار دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/alizadehbirjandi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
056-32202120 05632202301-534

مدیر گروه تاریخ
دانشیار دکتر محمد حسن الهی زاده
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/elahizadeh این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-237

مدیر گروه جامعه شناسی
استادیار دکتر محمدباقر آخوندی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/akhondi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-629

مدیر گروه جغرافیا
دانشیار دکتر محمود فال سلیمان
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/falsoleyman این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-488

مدیر گروه حقوق
استادیار دکتر سید محمد رضوی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/smrazavi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-645

مدیر گروه زبان انگلیسی
استادیار دکتر حسن امامی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/emami این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-506

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشیار دکتر سید مهدی رحیمی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/rahimi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-529

مدیر گروه علوم سیاسی
استادیار دکتر حسین فرزانه پور
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/farzanehpour این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-657

مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی
استادیار دکتر محمد مهدی دیانی
www.cv.birjand.ac.ir/dayyani این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-525

مدیر گروه معارف اسلامی
استادیار دکتر محمد مهدی دیانی
www.cv.birjand.ac.ir/dayyani این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-525