رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار جواد میکانیکی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/mikaniki این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم
056-32202120 05632202301-602

معاون آموزشی دانشکده
استادیار مفید شاطری
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/shateri این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم
056-32202120 056-32202227

مسئول امور پژوهشی دانشکده
دانشیار زهرا علیزاده بیرجندی
http://cv.birjand.ac.ir/alizadehbirjandi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
056-32202120 05632202301-534

مدیر گروه تاریخ
دانشیار محمد حسن الهی زاده
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/elahizadeh این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-237

مدیر گروه جامعه شناسی
استادیار محمدباقر آخوندی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/akhondi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-629

مدیر گروه جغرافیا
دانشیار محمود فال سلیمان
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/falsoleyman این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-488

مدیر گروه حقوق
استادیار سید محمد رضوی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/smrazavi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-645

مدیر گروه زبان انگلیسی
استادیار حسن امامی
http://cv.birjand.ac.ir/emami این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-506

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشیار سید مهدی رحیمی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/rahimi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-529

مدیر گروه علوم سیاسی
استادیار احمد بخشی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/abakhshi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-657

مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی
استادیار محمد هادی شهاب
http://cv.birjand.ac.ir/shahab این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-518

مدیر گروه معارف اسلامی
استادیار محمدهادی شهاب
http://cv.birjand.ac.ir/shahab این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم
05632202301-518