منابع کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

1- فلسفه : بدایه و نهایه الحکمه (ضریب 4) و شرح منظومه

2- عربی: مبادی جلد 4 ( ضریب4)

3- منطق: مظفر، جوهر النضید قراملکی ( ضریب 3)

4- کلام : کشف المراد ( ضریب 4)

5- زبان: شیعه در اسلام ( ضریب3)