کارشناس گروه جغرافیا راضیه آرزومندان
05632202301-488
گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مسئول دبیرخانه دانشکده منصور ابراهیمی
تصویر
05632202301-557
دبیرخانه- طبقه سوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروه علوم سیاسی - گروه جامعه شناسی عزیزه احراری
تصویر
05632202301-657
گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروه تاریخ ابراهیم احمدی
تصویر
05632202301-237
گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مسئول امور عمومی حاجی بابایی مقدم
تصویر
05632202073 05632202301-330
امور عمومی دانشکده- طبقه دوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروه معارف - گروه فلسفه و کلام اسلامی فاطمه بیجاری
تصویر
05632202301-525
گروه معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی منیره توکلی
تصویر
05632202301-529
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس امور پژوهشی دانشکده ملیحه سادات حسینی
05632202301-643
امور پژوهشی دانشکده- طبقه دوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروه حقوق حسن صمدیان
تصویر
05632202301-645
گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروه زبان انگلیسی الهام پایانی
05632202301-506
گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس خدمات آموزشی دانشکده نیلوفر کمیلی
05632202301-589
آموزش دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده محمد یوسفی
05632202301-601
دفتر ریاست دانشکده- طبقه سوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی