دبیر کانون ادبیات و سینما: آقای دکتر ابراهیم محمدی

شماره تماس داخلی: 630

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند از سال 1389 با برگزاری نخستین همایش ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ­ای و سپس راه اندازی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی، به فعالیت­ های آموزشی و پژوهشی خود در زمینه­ ی مطالعات تطبیقی و میان رشته ­ای در حوزه ادبیات، رسمیت بخشید.این فعالیت از 1390 با راه اندازی وبلاگ ادبیات تطبیقی و پژوهش ­های میان رشته ­ای در فضای مجازی نیز پی­گیری شد و خود به برقراری پیوند استوار میان گروه زبان و ادبیات فارسی از یک سو، و علاقه­ مندان ادبیات تطبیقی و پژوهش­ های میان رشته­ ای از دیگر سو انجامید.

رونق و رشد گرایش به مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در ادبیات و نگارش کتاب­ها، مقاله­ ها و نیز سامان دادن رساله­ های متعدد دانشجویی در این حوزه پژوهشی نوین، اندک اندک راه را برای بروز برخی گرایش­ های ویژه ­تر و تخصصی تر میان همکاران و البته دانشجویان، هموار ساخت و سرانجام در اوایل سال 1390، گرایش روزافزون به مطالعات میان رشته ای ادبیات و هنر بویژه سینما، به تأسیس "کانون ادبیات و سینما" منجر شد.

این کانون می­ کوشد با برگزاری جلسات نقد فیلم، به تحلیل و تبیین جنبه ­های مختلف پیوند و البته داد و ستد شکلی- محتوایی ادبیات و سینما بپردازد و ظرافت­ های نهفته در این داد و ستد سازنده را بیشتر آشکار سازد. یکی از اهداف کانون ادبیات و سینما، تاسیس مجله تخصصی "مطالعات تطبیقی و میان­ رشته­ ای در ادبیات"، به قصد انتشار پژوهش­ های برجسته این حوزه است.