اساتید راهنمای مقطع کارشناسی
ورودی 93 آقای دکتر محمد حسن الهی زاده
ورودی 94  
ورودی 95  
ورودی 96  آقای دکتر شیرزاد خزایی

 

اساتید راهنمای مقطع کارشناسی ارشد
ورودی 94  
ورودی 95  
ورودی 96  

 

 

        

 

         

        

رشته تاریخ در مقطع کارشناسی در سال 1381 تاسیس شد. در سال 1387 نیز کارشناسی ارشد تاریخ با گرایش تاریخ ایران اسلامی دایر گردید.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
تاریخ -
 2 2  1 5