اساتید راهنمای مقطع کارشناسی
ورودی 92 خانم دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
ورودی 93 آقای دکتر محمد حسن الهی زاده
ورودی 94  

 

اساتید راهنمای مقطع کارشناسی ارشد
ورودی 92 آقای دکتر محمد حسن الهی زاده
ورودی 93 آقای دکتر علی یحیایی
ورودی 94  

 

 

        

 

         

        

رشته تاریخ در مقطع کارشناسی در سال 1381 تاسیس شد. در سال 1387 نیز کارشناسی ارشد تاریخ با گرایش تاریخ ایران اسلامی دایر گردید.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
تاریخ -
 2 2  1 5