اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی  
ورودی 94 آقای دکتر علیرضا اسلام

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
ورودی 92 آقای دکتر سید حسن قالیبافان
ورودی 93 آقای دکتر علیرضا اسلام
ورودی 94 آقای دکتر سید حسن قالیبافان

 

         

گروه جامعه شناسی در سال 1392 با سه عضو هیات علمی استادیار تاسیس گردید. در این سال با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته دانش اجتماعی مسلمین دانشجو پذیرفته شد. از سال 1394 نیز این گروه در مقطع کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشجو پذیرفته است. از سال 1395 نیز در مقطع کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی پذیرش دانشجو انجام شده است.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
جامعه شناسی   -  -  3  - 3