گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند در بهمن ماه 1383 با 5 نفر عضو هیأت علمی و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای شهری فعالیت خود را آغاز نمود. از مهر ماه سال تحصیلی 85-84 در دو گرایش جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی دانشجو پذیرفت. از سال تحصیلی 88-87 گروه با پذیرش 9 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، به جمع رشته های فعال در مقطع تحصیلات تکمیلی پیوست. از سال تحصیلی 89-88 نیز دو گرایش "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" به گرایش های فعال جغرافیا افزوده شد.

در حال حاضر گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با حدود 300 دانشجو در 2 مقطع کارشناسی "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" و مقطع کارشناسی ارشد "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیای سیاسی" به فعالیت خود ادامه می دهد.

از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 رشته مخاطرات محیطی در مقطع کارشناسی ارشد به برنامه درسی گروه افزوده می شود.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
جغرافیا  -  2 6  1 9