گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند در بهمن ماه 1383 با 5 نفر عضو هیأت علمی و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای شهری فعالیت خود را آغاز نمود. از مهر ماه سال تحصیلی 85-84 در دو گرایش جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی دانشجو پذیرفت. از سال تحصیلی 88-87 گروه با پذیرش 9 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، به جمع رشته های فعال در مقطع تحصیلات تکمیلی پیوست. از سال تحصیلی 89-88 نیز دو گرایش "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" به گرایش های فعال جغرافیا افزوده شد.

در حال حاضر گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با حدود 300 دانشجو در 2 مقطع کارشناسی "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" و مقطع "کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" در دو گرایش "برنامه ریزی کالبدی" و "مدیریت توسعه پایدار روستایی" به فعالیت خود ادامه می دهد.

در بهمن ماه سال 1392 رشته جغرافیای سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد به برنامه درسی گروه افزوده شده است.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
جغرافیا  -  2 5  2 9