اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی
ورودی 93 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی   آقای دکتر محمود فال سلیمان
ورودی 94 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی    آقای دکتر محمد اسکندری ثانی
ورودی 94 جغرافیا و برنامه ریزی شهری آقای دکتر محمد اسکندری ثانی
ورودی 95 جغرافیا  آقای دکتر مرتضی اسمعیل نژاد
ورودی 96 جغرافیا  آقای دکتر وحید کیانی

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ورودی 94 آقای دکتر جواد میکانیکی
ورودی 95  آقای دکتر مفید شاطری
ورودی 96  آقای دکتر مفید شاطری

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی
ورودی 94 آقای دکتر وحید کیانی
ورودی 95  آقای دکتر عمران راستی
ورودی 96  آقای دکتر عمران راستی

 

اساتید راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی
ورودی 96 آقای دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

                  

 
   

 

 

      

    

           

 

گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند در بهمن ماه 1383 با 5 نفر عضو هیأت علمی و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای شهری فعالیت خود را آغاز نمود. از مهر ماه سال تحصیلی 85-84 در دو گرایش جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی دانشجو پذیرفت. از سال تحصیلی 88-87 گروه با پذیرش 9 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، به جمع رشته های فعال در مقطع تحصیلات تکمیلی پیوست. از سال تحصیلی 89-88 نیز دو گرایش "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" به گرایش های فعال جغرافیا افزوده شد.

در حال حاضر گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با حدود 300 دانشجو در 2 مقطع کارشناسی "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" و مقطع کارشناسی ارشد "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیای سیاسی" به فعالیت خود ادامه می دهد.

از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 رشته مخاطرات محیطی در مقطع کارشناسی ارشد به برنامه درسی گروه افزوده می شود.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
جغرافیا  -  2 6  1 9