گروه حقوق دانشگاه بيرجند از مهرماه سال 1387 با 2 نفر عضو هيأت علمي و  2 نفر بورسيه داخل و يك نفر بورسيه خارج از كشور در مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز نموده است.

 
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
حقوق  -  - 4 -
4