گروه حقوق دانشگاه بيرجند از مهرماه سال 1387 با 2 نفر عضو هيأت علمي و  2 نفر بورسيه داخل و يك نفر بورسيه خارج از كشور در مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز نموده است. اين گروه تاكنون 2 دوره فارغ التحصيل داشته و تعداد كثيري از آنان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هاي معتبر پذيرفته و مشغول به تحصيل مي باشند.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
حقوق  -  - 4 -
4