اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی
ورودی 91  آقای دکتر سید محمد رضوی
ورودی 92   آقای دکتر اصغری
ورودی 93  آقای دکتر احمد خسروی
ورودی 94 آقای دکتر سید محمد رضوی

 

 

          

                       

                

            

گروه حقوق دانشگاه بيرجند از مهرماه سال 1387 با 2 نفر عضو هيأت علمي و  2 نفر بورسيه داخل و يك نفر بورسيه خارج از كشور در مقطع كارشناسي فعاليت خود را آغاز نموده است.

 
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
حقوق  -  - 4 -
4