گروه علوم سیاسی از مهرماه 1387 با 2 نفر عضو هیات علمی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. از سال 1393 نیز در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشجو پذیرفته شده است. 

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
علوم سیاسی -
 -  3  2  5