اساتید راهنمای دانشجویان  کارشناسی
ورودی 91    آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 92 آقای دکتر محمد هادی شهاب
ورودی 93 آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 94 آقای دکتر محمد هادی شهاب 

 

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
رودی 92 آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 93    آقای دکتر محمود زراعت پیشه
ورودی 94  آقای دکتر محمد هادی شهاب

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد نهج البلاغه
ورودی 92 آقای دکتر محمد هادی شهاب
ورودی 93    آقای دکتر محمد هادی شهاب
ورودی 94  آقای دکتر محمد حسین زنجیری

 

            

 

                

              

                                   

 

              

         

           

         

رشته فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی و با پذیرش دانشجو در نوبت دوم در سال 1387 تاسیس شد. در حال حاضر 3 عضو هیات علمی استادیار مشغول به فعالیت هستند.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
فلسفه و کلام اسلامی  -  - 3 -
 3